1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ระบบกระจายสัญญาณเครือข ..

ประกาศแผนการจัดซื้อรายการ ระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ
26 กรกฎาคม 3109

หากมีข้อสงสัยติดต่องานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาเลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร. 037-217339