1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 ร ..

3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,600 บาท
22 สิงหาคม 3104

3 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,600 บาท