1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดเครื่องวัดค ..

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดเครื่องวัดความเสถียรทางความร้อนของวัสดุ จำนวน 1 ชุด
14 พฤศจิกายน 3108

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดเครื่องวัดความเสถียรทางความร้อนของวัสดุ จำนวน 1 ชุด