1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นส ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เตาสำหรับงานตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง
25 ตุลาคม 3108

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเตาสำหรับตกแต่งแก้วชั้นสูง จำนวน 1 เครื่อง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802