1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษ ..

สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199,825.00 บาท
16 พฤษภาคม 3105

สำนักหอสมุดกลาง ราคากลางโครงการจัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ จำนวน 82 รายการ วงเงิน 199,825.00 บาท