1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อมติดตั้ง จ ..

ประกาศ TOR จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
30 พฤศจิกายน 3108

ประกาศ TOR จอแสดงผลแบบ Video Wall พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

ติดต่อสอบถาม งานพัสดุ กองงาน วิทยาเขตระยอง โทร 038-627000 ต่อ 5103