1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google ..

ประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน 1 ระบบ
26 ธันวาคม 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศประกวดราคาจ้างต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน 1 ระบบ