1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switc ..

ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ
26 มิถุนายน 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Core Switch กทม. และวิทยาเขตปราจีนบุรีจำนวน 1 ระบบ