1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิ ..

ประกาศ มจพ.เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์การคุณสมบัติทางกลของสารตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อน แรง และความถี่ จำนวน 1 เครื่อง
14 พฤษภาคม 2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่


กองงานพัสดุ  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอนเกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างวันที่ 14-21 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม. 0-2555-2000 ต่อ 1114, 1149 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ.