1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา9วรรค1(8)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562