1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา9วรรค1(8)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565