1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา9วรรค1(8)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567