1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา9วรรค1(8)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564