1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา9วรรค1(8)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566