1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา9วรรค1(8)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563