1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา9วรรค1(8)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561