1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สาร ..

ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประกอบชุดฝึกอบรมการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟกับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 โครงการ
22 กุมภาพันธ์ 3109

-