1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ ..

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออุตสาหกรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
21 พฤศจิกายน 3104

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่อออุตสาหกรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม2561 - 30 กันยายน 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)