1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ และระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ
02 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดจำนวน 1 ระบบและระบบเครือข่ายไร้สายจำนวน 1 ระบบ