1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดครุภัณฑ์เคร ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำนวน ๑ ชุด
18 ตุลาคม 3109

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โทร. ๐๓๗-๒๑๗๓๓๙