1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการข ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
09 มีนาคม 3109

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการขนถ่ายอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด