1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว
19 ตุลาคม 3104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อเก้าอี้ จำนวน 45 ตัว