1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคาแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำร ..

ประกาศราคาแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracle จำนวน 1 งาน
21 มิถุนายน 3108

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคาแผนจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracle จำนวน 1 งาน