1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง อาคาร 64 ช ..

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้อง อาคาร 64 ชั้น 2
27 มีนาคม 3103

-