1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปก ..

ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ตุลาคม 3104

ติดต่อ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานพัสดุ 


โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4221 - 4223