1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานจ้างเหมาทำความสะอาดและจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)
10 มิถุนายน 3108

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานจ้างเหมาทำความสะอาดและจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จำนวนเงิน 992,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)