1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศ ..

งานจ้างเหมาดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และอาคารปฏิบัติการรวมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 มิถุนายน 3105

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2555 2000 ต่อ 1145 , 5400