1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลร ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566–30กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน
09 สิงหาคม 3109

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมขอประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 30 กันยายน 2567)จำนวน 1 งาน