1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการ จ้างผู้สอบบัญ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน
15 มีนาคม 3109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรายการ จ้างผู้สอบบัญชี จำนวน 1 งาน