1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ ..

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
03 ธันวาคม 3107

ประกาศร่าง TOR ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมอเนกประสงค์ 326 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด