1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซือต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม M ..

ประกาศแผนการจัดซือต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
23 ธันวาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจัดซื้อต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE