1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ประจำไตรมาสที่ 1 ( ..

ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)
11 มกราคม 3108

ประกาศผู้ชนะสำนักหอสมุดกลาง ประจำไตรมาสที่  1  (เดือนมกราคม พ.ศ.2564  ถึง  เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564)