1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศยกเลิกซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ..

ประกาศยกเลิกซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอล จำนวน 1 ชุด
09 พฤศจิกายน 3106

ประกาศยกเลิกซื้อชุดไมค์ประชุมชนิดดิจิตอลจำนวน 1 ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255