1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง

เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
07 ธันวาคม 3103

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับใบประกาศขายทอดตลาด ได้ที่

กองงานวิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2560 หรือโทรศัพท์ 038-627-031