1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงา ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
08 กรกฎาคม 3108

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง 
หมายเลขโทรศัพท์  0 3862 7000  ต่อ 5419 , 5420 , 5421