1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ..

ประกาศร่าง TOR รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 กันยายน 3106

ประกาศร่าง TOR รายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ