1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระ ..

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมมิก/แมก ระบบอินเวอรืเตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ จำนวน 10 ชุด
22 กันยายน 3106

ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยพัสดุ 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม

เบอร์โทร 02-555-2000 ต่อ 2295