1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาคาร 98 โรงอาหารและสันทนาการ
06 กันยายน 3107

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาคาร 98 โรงอาหารและสันทนาการ จำนวน 1 งาน