1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโ ..

สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)
11 กรกฎาคม 3104

สำนักหอสมุดกลางโครงการประตูควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control System)