1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE
26 มกราคม 3107

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License จำนวน 700 FTE