1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน ..

ประกาศราคากลางระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ
26 พฤษภาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางระบบรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ จำนวน 1 ระบบ