1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมแล ..

เรื่อง การจัดจ้างออกแบบงานปรับปรุงอาคารฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
08 พฤศจิกายน 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจ้างออกแบบ ได้ที่กองงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม 0 2555 2000 ต่อ 1114 ในวันและเวลาราชการ