1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง มจพ.วิท ..

ประกาศราคากลางเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
01 ธันวาคม 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน