1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบ ..

ประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 1 ระบบ
26 มิถุนายน 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานลงทะเบียนนักศึกษาจำนวน 1 ระบบ