1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการงานปรับปรุงลู่วิ่งและสนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มีนาคม 3105

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการงานปรับปรุงลู่วิ่งและสนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา (ครั้งที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)