1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อฝึก ..

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาโรงงานดิจิตอล และการผลิตแบบเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อการผลิตยุคอุตสาหกรรม ๔.๐ จำนวน ๔๐ ชุด จำนวน ๑ งาน
15 มีนาคม 3105

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม โทร. 2293