1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความป ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
30 มิถุนายน 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)