1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรัก ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ กทม. วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง (DNS Infoblox) จำนวน 1 ระบบ
25 สิงหาคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารวมรักษาระบบรักษาความปลอดภัยโดเมนเนมกทม. วิทยาเขตและศาลาระยอง (DNS Infoblox) จำนวน 1 ระบบ