1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตระยอง
01 สิงหาคม 3104

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพรจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบเครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์ มจพ.วิทยาเขตระยอง จำนวน 1 ระบบ