1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 งาน
25 สิงหาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬา ชั้น 7 (ครั้งที่ 3) จำนวน 1 งาน