1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการค ..

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
20 มกราคม 3109

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการ ชุดปฏิบัติการคลังสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด