1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์คอมพิ ..

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
05 พฤศจิกายน 3107

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อการคำนวณและการออกแบบขั้นสูง จำนวน 1 ชุด