1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace ..

ประกาศแผนต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน ๑ งาน
16 พฤศจิกายน 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนต่อลิขสิทธิ์การใช้งาน Google Workspace for Education Plus จำนวน ๑ งาน