1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติกา ..

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบห้องปฏิบัติการเพื่อการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองสถานการณ์ขั้นสูง จำนวน 1 ระบบ
03 พฤศจิกายน 3107

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร. 02-555-2000 ต่อ 4247