1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มจพ.กรุงเทพฯ จำนวน 1 ระบบ
06 พฤศจิกายน 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมจพ. กรุงเทพฯจำนวน 1 ระบบ