1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ ..

ประกาศราคากลางซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
15 พฤษภาคม 3104

-